Általános Szerzõdési FeltételekA jelen Általános Szerzõdési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Délfa Plusz Korlátolt Felelõsségû Társaság (székhelye: 6724 Szeged, Vasas Szt. Péter u. 23., telephelye: 6724 Szeged, Vasas Szt. Péter u. 23., a Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzettgazdasági társaság, cégjegyzékszám:06-09-011922, adószám:14150483-2-06 , a továbbiakban: Vállalkozó) és az Innomedio Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevõ (igénybe vevõ az a természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggõ szolgáltatást vesz igénybe, a továbbiakban Ügyfél/Fogyasztó) Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)

 

1.Általános tudnivalók, a Felek közti szerzõdés létrejötte

1.1.Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, mely a delfa.hu oldalon (a továbbiakban: vállalkozás) keresztül történik. Továbbá, jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely a jelen szerzõdében meghatározott Felek között jön létre.
1.2.A vállalkozásban történõ vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv") szabályozza.
1.3.A vállalkozásban feltüntetett termékek megjelenítésa vásárlásra történõ felhívásnak minõsül. A vállalkozásban történõ vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.4.A szerzõdés a rendelés visszaigazoló e-mail Ügyfél általi fogadásával, és a rendelés Fogyasztó általi nyugtázásával jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerzõdés nem minõsül írásbeli szerzõdésnek. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: rendelések leadása) is szerzõdésnek minõsül, amelyet az Ügyfél a Vállalkozó ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen, vagy telefonon). A megrendelés útján létrejött szerzõdés a Vállalkozó iktatja, azt a Fogyasztó kérésére utólagosan hozzáférhetõvé teszi. A szerzõdés megkötése ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minõsül.
1.5.Ügyfélszolgálat: Délfa Plusz Kft. Ügyfélszolgálati iroda helye:6724 Szeged, Vasas Szt. Péter u. 23. Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 Telefonszám: +36 ( 62 ) 251 - 281 E-mail:  delfa.2000@invitel.hu

 

2.Regisztráció

2.1.A Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap pontos, hiánytalan kitöltésével valósul meg a regisztráció.
2.2.A Vállalkozót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethetõ szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli. A Vállalkozót nem terheli felelõsség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Vállalkozónak felróható okból hozzáférhetõvé válik.

 

3.Megrendelés

3.1.A vállalkozásban szereplõ termékek lényeges tulajdonságait, jellemzõit, a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni.
3.2.Ha vásárlás elõtt kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Ügyfélszolgálatunk elérhetõségeit az 1.5. pontban találja.
3.3.A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az átlagos forgalmi adót magában foglalja. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
3.4.A termékek részletes leírás oldalán a kosárba teszem gombra kattintva lehet a megvásárolandó termékeket a bevásárló kosárba helyezni. A megrendelendõ termékek darabszámát a kosár oldalon van lehetõség módosítani. Amennyiben valamilyen terméket ki szeretne venni a kosárból, úgy kattintson a kosár oldalon a termék neve mellett található X jelre!
3.5.A szállítási cím oldalon kell kiválasztania, hogy hova kéri a termék kiszállítását. Lehetõsége van a regisztráció módosításánál újabb szállítási címeket felvenni, vagy egy régebben megadott címet módosítani.
3.6.Jelenleg csak Magyarországra történõ kiszállítást vállalunk.
3.7.A szállítási cím kiválasztása után a rendelés megerõsítése oldalra jut. Itt, miután áttekintette a rendelése paramétereit és mindent rendben talált, a rendelés elküldése gombra kattintva tudja leadni a rendelését. Az esetlegesen tévesen elküldött megrendelés módosítására a kapcsolat menüpontban megadott elérhetõségeken keresztül van lehetõség. A rendszer a rendelés megérkezése után egy visszaigazoló e-mailt küld a regisztrációkor megadott e-mail címre. Amennyiben ez volt az elsõ rendelése, úgy munkatársaink telefonon is vissza fogják igazolni azt.
3.8.A vállalkozásban megrendelhetõ termékek árai változásának jogát a Vállalkozó fenntartja azzal, hogy a módosítás a vállalkozásban való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. Az árváltozás a már megrendelt termékekre nem vonatkozik.
3.9.A megrendelést a Vállalkozó csak regisztrált Ügyféltõl és akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezõt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezõt hibásan tölti ki, úgy hibaüzenetet kap a Vállalkozótól.) A Vállalkozót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethetõ szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli.
3.10.Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerzõdési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezõnek ismeri el.
3.11. Vállalkozó az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követõen köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétõl számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Vállalkozó ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszûnik.

 

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A megrendelt terméket az Ügyfél elõzetes jelzés alapján személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén. (6762 Sándorfalva, Dózsa Gy. u. 15.)

5. Elállás, Garanciális feltételek

5.1.A fogyasztót megilleti az elállási jog, azaz a szerzõdés egyoldalú megszüntetésének joga. Az elállási határidõ alatt a fogyasztónak lehetõsége van a terméket kipróbálni, felpróbálni, megvizsgálni, hogy alkalmas-e a rendeltetésszerû használatra. Az elállási határidõ a termék kézhezvételétõl számított 8 munkanap, mely idõ alatt indoklás nélkül elállhat a fogyasztó a szerzõdéstõl. Írásban történõ elállás esetén azt határidõben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidõ lejárta elõtt elküldi. Vállalkozó a fogyasztó által a termékre kifizetett összeget 30 napon belül köteles fogyasztó részére megtéríteni. A termék visszaszolgáltatásáról, és annak költségérõl fogyasztó köteles gondoskodni. A vállalkozó azonban kérheti a termék nem rendeltetésszerû használatából eredõ kárának megtérítését.

 

6.Egyéb feltételek

6.1.A Vállalkozó nem felelõs semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
6.2.A Vállalkozó a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerzõdés teljesítése és a szerzõdés feltételeinek késõbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Vállalkozó a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki. A Vállalkozó a Partnerek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelmi szabályok elérhetõek a vállalkozás alsó felületén található Adatvédelmi szabályokra kattintva.
6.3.A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba.
6.4.Adatvédelmi szabályok:

A Délfa Plusz Kft., mint a delfa.hu tulajdonosa és üzemeltetõje kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõen kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. rendelkezéseire. A Délfa Plusz Kft.. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai mûködtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve statisztika készítéséhez használja fel. A delfa.hu adatkezelését kizárólag a Délfa Plusz Kft. végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával. Amennyiben megkeresõ hatóság felszólítja a Délfa Plusz Kft.-t adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: * 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); * 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról; * továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkezõ 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet; * 1998. évi XIX. törvény – a büntetõeljárásról (a továbbiakban Be.); * 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl (DM törvény); * 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl. Definíciók: Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthetõ azonosíthatónak, ha õt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetõleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ tényezõ alapján azonosítani lehet; különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyõzõdésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bûnügyi személyes adat. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelõ tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedõ kezeléséhez. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat e törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történõ további kezelését. Adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így például gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetõvé teszik. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetõvé teszik. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott idõre történõ lehetetlenné tétele. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatkezelõ megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi; Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelõvel vagy az adatfeldolgozóval. Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

 

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvetõ szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). Személyes adat akkor kezelhetõ, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekbõl - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhetõ, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása: Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különbözõ adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Adatbiztonság: Az adatkezelõ, illetõleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetõleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen. Adatvédelmi Irányelvek: Ön az oldalon történõ regisztrációval illetve hírlevelünkre történõ feliratkozással hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: * az Önnel való kapcsolattartás, * hírleveleinken keresztül történõ rendszeres tájékoztatás, * közvetlen üzletszerzés, * piackutatás * képzések esetén adattovábbítás a kijelölt egyetem részére (kreditpont érvényesítése céljából) Kérjük jelezze, mely adatkezelésekhez nem járul hozzá. Amennyiben tiltakozását nem jelzi, azt úgy tekintjük, adatai az alábbi módon történõ kezeléséhez hozzájárul: * postai vagy telefonos úton tájékoztató anyag küldése , információ az Adatkezelõtõl * Ön név és lakcímadatait közvetlen üzletszerzés, piackutatás, közvélemény kutatás és tudományos kutatás céljából harmadik félnek történõ átadása * e-mai címére, mobiltelefonjára elektronikus úton reklámok és egyéb tájékoztató információk küldése * az Ön adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással értékeljük * személyes adatait adatfeldolgozás céljából az Adatkezelõ az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba is továbbítsa EGYÉB ADATKEZELÉSEK * Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetõleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelõt. * A Green Box Trade Kft., mint adatkezelõ a hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. * Más honlapokhoz kapcsoló linkek * Az oldalon lehetnek más honlapokhoz kapcsoló linkek. JOGORVOSLATI LEHET?SÉGEK Amenyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetõségekkel élhet: Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérõl, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését. Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetõleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl (székhelyérõl) és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetõ formában adjuk meg a tájékoztatást. Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszûnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésrõl és a törlésrõl Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellõzhetõ, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelõ vagy az adatátvevõ jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetõvé teszi. A Délfa Plusz Kft., mint Adatkezelõ – az adatkezelés egyidejû felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetõleg az annak alapján tett intézkedésekrõl értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben Ön a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétõl számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevõ részére, ha az adatkezelõ egyetértett a tiltakozással, illetõleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelõ ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Szeged, 2011. október

Easy Line